Zaświadczenie o niekaralności Świadectwa Energetyczne

Zaświadczenie o niekaralności do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków zgodnie z art. 17. Zaświadczenie o niekaralności dla osoby sporządzającej świadectwo energetyczne budynku.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków reguluje, kto może sporządzać świadectwo energetyczne. Dotyczy to osób fizycznych, posiadających uprawnienia budowlane. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wymienione w ustawie.

Świadectwo energetyczne możne sporządzić osoba:

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

-  posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych

-  posiada uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

 

Zaświadczenie o niekaralności osoby sporządzającej świadectwo energetyczne

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla kandydata na członka koła łowieckiego

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego pracującego w urzędzie) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności osoby sporządzającej świadectwo energetyczne możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2023 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany dla osób, którzy składają Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne.

Jeśli chcesz być wpisany do rejestru osób uprawnionych musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego do sporządzania świadectw energetycznych.  Wg. ustawy prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie dla kandydata.. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa wymienione w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynku.